Hotel Tokio Home – Lido di Savio

Hotel Tokio Home – Viale Romagna, 155 – 48020 – Lido di Savio,
Tel: 0544.949100 Fax: 0544.948400 Email: tokio@azzurroclub.it

Hotel Tokio Beach – Lido di Savio

Hotel Tokio Beach – Via Lavezzola, 2 – 48020 – Lido di Savio,
Tel: 0544.949001 Fax: 0544.948400 Email: tokiobeach@azzurroclub.it

Residenza Hotel Tokio – Lido di Savio

Residenza Hotel Tokio – Viale Romagna, 155 – 48020 – Lido di Savio,
Tel: 0544931301 Fax: 0544948400 Email: residenzatokio@azzurroclub.it

Numero Verde 848-800445

chiamaci gratis